14 april 2006

Jesu endetidstale

Her kommer del 4 av en serie på 5 om endetiden. Dette er korte resymé fra talene som Charles Hansen, reisesekretær for Ordet og Israel, holdt i Vestfold i dagene 1. til 5. mars. Han hadde som hoved-tema "Jesu endetidstale" og hentet sitt utgangspunkt fra beretningene i Matt. 24 og 25. I tillegg hadde han to møter med temaene "Israel - Guds utvalgte folk og land" og "Jerusalem - Guds utvalte by". Jeg skal her prøve å gjengi i allefall noen stikkord til hans undervisning.

Søndag kveld fikk vi være med på den 4. delen om "Jesu endetidstale". Også dette møtet var i Betania, Larvik. Her leste Charles Hansen fra Matt. 25,31-46, hvor Jesus taler om dommen over forlkesagene som skal skje når Menneskesønnen kommer i all sin herlighet.

Hva er tegnet for tidsaldrenes ende? Verdensrikene skal få sin avslutning. Jesus kommer ridende på en hvit hest
og gjør ende på Antikrist og den falske profet. Åp 19,11 Og jeg så himmelen åpnet - og se: En hvit hest. Og han som sitter på den, heter Trofast og Sannferdig, og han dømmer og strider med rettferdighet. De blir kastet i ildsjøen som de to første. Jesus skal sitte på tronen.
Det skal finne sted to domsakter. Den første blir i himmelen hvor vi blir stilt innfor Kristi domstol. 2. Kor 5,10 For vi må alle fram for Kristi domstol, for at hver og en kan få lønn for det han har gjort gjennom sitt liv i kroppen, både det gode og det onde.
Den andre domsakten blir i Josafats dal, der dommen over folkeslagene vil skje. Her vil Herren samle alle folkeslagene, og jødene blir innkalt som vitner. Joel 3,17 Hedningefolkene skal våkne opp og dra til Josafats dal. For der vil jeg sitte og dømme alle hedningefolk fra alle kanter.
Jødene fikk evangeliet, men hedningene tok imot det først. Jøder og hedninger som blir frelst i nådens tid, blir lik Jesus ved bortrykkelsen. Menigheten (bruden) skal regjere sammen med Jesus. Åp 20,6 Salig og hellig er den som har del i den første oppstandelse. Over dem har den annen død ingen makt. De skal være Guds og Kristi prester, og regjere med ham i tusen år.
Før gjenkomsten på Oljeberget, utnevner Han to vitner som vil fremsi domsprofetier. Åp 11:3 Og jeg vil gi mine to vitner å profetere i ett tusen to hundre og seksti dager, kledd i sekk. Han utnevner også 144 tusen beseglede vitner, Åp 7:4 Og jeg hørte tallet på dem som var beseglet. Det var hundre og førtifire tusen av alle Israels barns stammer. 12 tusen fra hver av Israels 12 stammer. Disse vil få et merke i pannen som kun de som har dette vil kunne se. Disse vitnene vil føre til at det blir en stor skare med mennesker som får "tvettet sine kjortler" under trengselen. Disse som blir frelst under trengselen blir "etterhøsten". Guds menighet (bruden) som ble bortrykket, er førstegrøden.

Etiketter:

05 april 2006

Jesu endetidstale

Her kommer del 3 av en serie på 5 om endetiden. Dette er korte resymé fra talene som Charles Hansen, reisesekretær for Ordet og Israel, holdt i Vestfold i dagene 1. til 5. mars. Han hadde som hoved-tema "Jesu endetidstale" og hentet sitt utgangspunkt fra beretningene i Matt. 24 og 25. I tillegg hadde han to møter med temaene "Israel - Guds utvalgte folk og land" og "Jerusalem - Guds utvalte by".Jeg skal her prøve å gjengi i allefall noen stikkord til hans undervisning.

Lørdag kveld fikk vi være med på den 3. delen om "Jesu endetidstale". Dette møtet var også i Betania, Larvik. Her leste Charles Hansen fra Matt. 25,1-30, hvor Jesus tar for seg lignelsen om de 10 jomfruene, og om tjenerne som fikk forskjellig antall talenter.
Jomfruene og tjenerne er her et bilde på jødene. Nådetiden får sin ende ved bortrykkelsen. Da kommer dommens tid. Rom. 1,16: For jeg skammer meg ikke ved evangeliet, for det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, både jøde først og så for greker.
Vi må innvie oss for Jesus. Brylluppet blir i Himmelen og brylluppsfesten blir her nede på jorden etter at Jesus har satt sine ben på Oljeberget (Oljetreberget). Menigheten ble dannet på Golgata. Det kommer til å bli et skille i endens tid. Det er bare ved Den Hellige Ånd at man blir frelst.
De kloke jomfruer er de gudfryktige i Israel. De som var rede gikk inn i brylluppsfesten på jorden. Følget til "Den hvite hesten" er menigheten. De rettferdige fra de forrige tidsaldre og fra trengselstiden blir innbudt til brylluppsfesten. Menigheten er bruden.
Det blir et skille blant jødene, og hele den gjenlevende delen av jødene blir frelst.

Disse resyméene blir desverre litt "stykkevis og delt", men det er som sagt notater jeg gjorde da jeg var på disse møtene. Du får ta det som det er, og forøvrig studere Bibelens ord.

Etiketter: