26 mars 2007

I profetisk lys

Første uka i mars var det en ny serie med bibeltimer i Vestfold om endetiden. De ble holdt av Charles Hansen, som er reisesekretær for Ordet og Israel. Jeg fortsetter her å gi et resymé fra disse møtene, da jeg mener det er mangel på slik forkynnelse i dag.
Hovedtemaene på disse møtene var "Menigheten-, Tempelet-, Antikrist-, Guds dommer-, Messias- og Israel i profetisk lys". Hver av emnene ble behandlet i hvert sitt møte, og jeg var tilstede på alle untatt fredag kveld.
Da dette kun er spredte notater gjort under disse møtene, har jeg dessverre ikke noe inngående forklaringer til stikkordene, men dere får ta det som det er og heller bruke Bibelen til utfyllende informasjon.

"Treffmusikken" fra Sandefjord sang

på det første møtet i Kvelde Bedehus.


Betania Larvik, Torsdag 1. Mars 2007.
”Tempelet i profetisk lys.”
Shalom!

Matt. 24,15
15. Når dere ser at det motbydelige som ødelegger, det som profeten Daniel har talt om, står på det hellige sted – forstå det, den som leser!
Mika 4,1-2
1. I de siste dager skal det skje at Herrens tempelberg skal stå grunnfestet høyt over alle fjell og løfte seg opp over høydene. Dit skal folkeslag strømme.
2. Mange folk drar av sted og sier: «Kom, la oss gå opp til Herrens fjell, til Jakobs Guds hus, så han kan lære oss sine veier, og vi kan ferdes på hans stier. For Herrens lov skal gå ut fra Sion, Herrens ord fra Jerusalem.»

David fikk ikke bygge det første tempelet for han hadde blod på hendene. En som utgikk fra han kunne bygge det, nemlig Salomo. Salomos tempel ble ødelagt år 586 f.Kr. Det lå øde i 70 år til år 516 f.Kr. da det nye tempelet var ferdig, Serubabels tempel. Det var ikke så fint som det første tempelet. Det var ingen herlighet der. De hadde rammen men de manglet herligheten.
Vi mangler Gudsåpenbaringen i dag.
Det andre tempel ble også ødelagt. Jesus renset tempelet 2 ganger. Tempelet hadde blitt en handelsbod. Siste gang sa Han det var blitt en røverhule. Det viktigste er at Gud blir tilfredstilt, ikke at vi blir tilfredstilt.
År 70 e.Kr. blir tempelet ødelagt av romerne. Tempelhøyden er hellig for muslimene, de har 2 moskeer der. Muhammed dro derfra på en hest med vinger, heter det ifølge muslimene.
Guds bolig i verden er hans menighet på jord.

1.kor 3,16
16 Vet dere ikke at dere er Guds tempel, og at Guds Ånd bor i dere?

Grunnnsteinen er Jesus. Han er ”den fagreste”. Han er også toppsteinen. Han kommer til Oljeberget sammen med sine hellige.
Trengselen kommer etter bortrykkelsen.
I 2006 kom 19.000 jøder tilbake til Israel. Grunnsteinen til et nytt tempel er klar, den veier 4,5 tonn. 102 redskaper til tempelet er klare. Muslimene hindrer dette. Hvor lå tempelet? De mener at helligdomen lå der klippemoskeen i dag ligger. Det er på en fjelltopp hvor Abraham skulle ofre Isak.
Antikrist vil inngå avtale med Israel. Han vil hjelpe dem med å bygge det nye tempelet. Ofringene kommer igang igjen. Erstattet med en styggedom, vederstyggelighet. Antikrist setter seg i tempelet etter 3,5 år. Utgir seg for å være Gud. Det er en mann som setter seg der. Syndens menneske, fortapelsens sønn.

Ap. 11, 1-2
1 Jeg fikk nå en målestang som lignet en stav, og det ble sagt til meg: «Reis deg og mål Guds tempel og alteret, og tell dem som tilber der!
2 Men forgården utenfor tempelet skal du ikke ta med, den skal du ikke måle. For den er overlatt til hedningene, og i 42 måneder skal de trampe ned den hellige by.

Vi må følge utviklingen i Midtøsten, se på fikentreet. Ojeberget revner og det blir en dal der. Det 4. Tempel blir bygget. Rikets tempel. Esekiel 40-48 gir en beskrivelse av det nye tempelet som skal være i Tusenårsriket. Herrens hus skal være på høyden.
Ofringene som var før, peker mot Golgata. Ofringene etterpå, peker tilbake til Golgata. Tempelet hadde en yppersteprest og en nådestol og Paktens ark. Dette trenger vi ikke lenger, fordi Jesus er alt.
Dobbeltbekken, en vestover og en østover, Middelhavet og Dødehavet.
Etter tusenårsriket vil det ikke være noe tempel. I evigheten er Gud alt i alle.

Etiketter:

18 mars 2007

I profetisk lys

Første uka i mars var det en ny serie med bibeltimer i Vestfold om endetiden. De ble holdt av Charles Hansen, som er reisesekretær for Ordet og Israel. Jeg vil gjerne gi et resymé fra disse møtene, da jeg mener det er mangel på slik forkynnelse i dag.
Han hadde som hoved-tema "Menigheten-, Tempelet-, Antikrist-, Guds dommer-, Messias- og Israel i profetisk lys". Hver av emnene ble behandlet i hvert sitt møte, og jeg var tilstede på alle untatt fredag kveld. Jeg skal her prøve å gjengi i allefall noen stikkord til hans undervisning, men jeg har da ingen notater til emnet ”Antikrist i profetisk lys”.

Kvelde Bedehus, Onsdag 28. Februar 2007.
”Menigheten i profetisk lys.”

Shalom!

Joh.åp. 3,10 og 21
10 Fordi du har tatt vare på mitt ord om å holde ut, vil jeg bevare deg gjennom den tiden av prøvelser som skal komme over hele verden for å prøve dem som bor på jorden.
21 Den som seirer, vil jeg la sitte sammen med meg på min trone, slik jeg selv har seiret og satt meg med min Far på hans trone.

Vi skal akte på det profetiske ord. Det er et dårlig tegn at dette utelates. I tidligere vekkelsestider lød ropet "Jesus kommer snart"
Vi er gjort levende med Ham. Hedningene ble skilt fra jødene ved Babel. Resultatet av Golgataverket er den levende Guds menighet. Det nye mennesket er i Jesus Kristus. Dødsriket skal ikke få makt over det. De troende farer til himmelriket. Jesus tømte dødsriket for de hellige. Menigheten har fått et himmelsk kall. Vi er i verden, men vi er ikke av verden. Født på nytt, er lik født fra oven.
Menigheten forsvinner i et nu, ved den siste basun. Både de kristne i gravene og de som lever blir hentet hjem. Det er den ventende skaren som får oppleve morgenstjernen. Har du Sønnen, har du Livet. De rettferdiggjorte blir tatt med. Vi er rettferdiggjort av tro. Jesus henter sine på forløsningens dag. Han har bestemt oss til å vinne frelse ved hans blod. Han frir oss fra prøvelsens time. Vi skal trøste hverandre med dette. Dette er et løfte til menigheten, ikke kristenheten. Den som seirer skal bli med i bortrykkelsen.
De frafalne ender i sjøgeskaren. Dommen over den store sjøge. De som ikke tok vare på Hans ord. Vi må ta vare på Kristi lære, og ikke komme på avveie. Herrens vredesdag kommer over jorden. Han kommer selv ned for å hente bruden.
Sjøgen er mor til stygghetene. Vi har vår mor i himmelen. Det er ingen fordømmelse for dem som er i Kristus. Men vi skal bedømmes for Kristi domstol. Vi kan få full lønn, nådelønn! Hvis vi har bygd av høy eller strå skal vi miste var lønn. Brudestasen er det ildfaste vi har bygd med. Vi skal prøves i prøvekammeret. Far skal inspisere bryllupskammeret. Jesus ga alt for at bryllupet skulle bli virkeighet. Da må vi tilhøre bryllupsskaren.
Bortrykkelsen blir skjult for verden. Men den skal få se det når Riket blir opprettet på jorden. Jesus må først ta ut regjeringen. Når bryllupet er feiret, kan det åpenbares for verden. Det er når Jesus kommer på Oljeberget. Sammen med en hærskare som er alle englene og de hellige. Kongenes Konge har dronningen ved sin side når Han oppretter Riket på jorden.
Jødene skal ønske han velkommen på Oljeberget. Han kommer ridende på den hvite hesten. Oljeberget skal revne og Han skal sette seg på tronen i Jerusalem. Han skal da være konge over hele jorden. Den som seirer skal sitte ved Jesu side på tronen.

Etiketter: