26 mars 2007

I profetisk lys

Første uka i mars var det en ny serie med bibeltimer i Vestfold om endetiden. De ble holdt av Charles Hansen, som er reisesekretær for Ordet og Israel. Jeg fortsetter her å gi et resymé fra disse møtene, da jeg mener det er mangel på slik forkynnelse i dag.
Hovedtemaene på disse møtene var "Menigheten-, Tempelet-, Antikrist-, Guds dommer-, Messias- og Israel i profetisk lys". Hver av emnene ble behandlet i hvert sitt møte, og jeg var tilstede på alle untatt fredag kveld.
Da dette kun er spredte notater gjort under disse møtene, har jeg dessverre ikke noe inngående forklaringer til stikkordene, men dere får ta det som det er og heller bruke Bibelen til utfyllende informasjon.

"Treffmusikken" fra Sandefjord sang

på det første møtet i Kvelde Bedehus.


Betania Larvik, Torsdag 1. Mars 2007.
”Tempelet i profetisk lys.”
Shalom!

Matt. 24,15
15. Når dere ser at det motbydelige som ødelegger, det som profeten Daniel har talt om, står på det hellige sted – forstå det, den som leser!
Mika 4,1-2
1. I de siste dager skal det skje at Herrens tempelberg skal stå grunnfestet høyt over alle fjell og løfte seg opp over høydene. Dit skal folkeslag strømme.
2. Mange folk drar av sted og sier: «Kom, la oss gå opp til Herrens fjell, til Jakobs Guds hus, så han kan lære oss sine veier, og vi kan ferdes på hans stier. For Herrens lov skal gå ut fra Sion, Herrens ord fra Jerusalem.»

David fikk ikke bygge det første tempelet for han hadde blod på hendene. En som utgikk fra han kunne bygge det, nemlig Salomo. Salomos tempel ble ødelagt år 586 f.Kr. Det lå øde i 70 år til år 516 f.Kr. da det nye tempelet var ferdig, Serubabels tempel. Det var ikke så fint som det første tempelet. Det var ingen herlighet der. De hadde rammen men de manglet herligheten.
Vi mangler Gudsåpenbaringen i dag.
Det andre tempel ble også ødelagt. Jesus renset tempelet 2 ganger. Tempelet hadde blitt en handelsbod. Siste gang sa Han det var blitt en røverhule. Det viktigste er at Gud blir tilfredstilt, ikke at vi blir tilfredstilt.
År 70 e.Kr. blir tempelet ødelagt av romerne. Tempelhøyden er hellig for muslimene, de har 2 moskeer der. Muhammed dro derfra på en hest med vinger, heter det ifølge muslimene.
Guds bolig i verden er hans menighet på jord.

1.kor 3,16
16 Vet dere ikke at dere er Guds tempel, og at Guds Ånd bor i dere?

Grunnnsteinen er Jesus. Han er ”den fagreste”. Han er også toppsteinen. Han kommer til Oljeberget sammen med sine hellige.
Trengselen kommer etter bortrykkelsen.
I 2006 kom 19.000 jøder tilbake til Israel. Grunnsteinen til et nytt tempel er klar, den veier 4,5 tonn. 102 redskaper til tempelet er klare. Muslimene hindrer dette. Hvor lå tempelet? De mener at helligdomen lå der klippemoskeen i dag ligger. Det er på en fjelltopp hvor Abraham skulle ofre Isak.
Antikrist vil inngå avtale med Israel. Han vil hjelpe dem med å bygge det nye tempelet. Ofringene kommer igang igjen. Erstattet med en styggedom, vederstyggelighet. Antikrist setter seg i tempelet etter 3,5 år. Utgir seg for å være Gud. Det er en mann som setter seg der. Syndens menneske, fortapelsens sønn.

Ap. 11, 1-2
1 Jeg fikk nå en målestang som lignet en stav, og det ble sagt til meg: «Reis deg og mål Guds tempel og alteret, og tell dem som tilber der!
2 Men forgården utenfor tempelet skal du ikke ta med, den skal du ikke måle. For den er overlatt til hedningene, og i 42 måneder skal de trampe ned den hellige by.

Vi må følge utviklingen i Midtøsten, se på fikentreet. Ojeberget revner og det blir en dal der. Det 4. Tempel blir bygget. Rikets tempel. Esekiel 40-48 gir en beskrivelse av det nye tempelet som skal være i Tusenårsriket. Herrens hus skal være på høyden.
Ofringene som var før, peker mot Golgata. Ofringene etterpå, peker tilbake til Golgata. Tempelet hadde en yppersteprest og en nådestol og Paktens ark. Dette trenger vi ikke lenger, fordi Jesus er alt.
Dobbeltbekken, en vestover og en østover, Middelhavet og Dødehavet.
Etter tusenårsriket vil det ikke være noe tempel. I evigheten er Gud alt i alle.

Etiketter:

2 Comments:

Anonymous Anonym said...

Shalom, edle herre!

Teologien om at antikrist, skal hjelpe jødane å byggje opp at Tempelet, er forferdeleg antisemittisk. Man gjer då jødane om til djevelens born og jødedomen til djevelens religion.

Men tør eg spørje kor i Skrifta finn De støtte for at antikrist skal hjelpe israelittane med å byggje opp at Tempelet? Eg kan itte finna det.
Eg finn kunn at antikrist, skal skjende Tempelet. I Danielboka, og hos ap. Saulus, så står det kunn at antikrist, skal krenkje Guds tempel. Altså det er Guds Tempel, som står der, og så skal antikrist krenkje Tempelet. Men der står ikkje at han, skal byggje det?

Eg trur den teologien, om at antikrist, skal hjelpe jødane, med å attreise tempelet, har sin rot i tradisjonell kyrkjeleg antijudisme. Om at grunna jødanes såkalla svik, så haldt Gud eit såkalla evig dom, over tempelet.
Sida Tempelet, er symbol, på jødanes stordom, så blir hate til jødetempelet ( jødetempelhat), eit historisk uttrykk, for kristen antisemittisme og kristendomens siger over jødedomen. Og for Kyrkje er det då heilt utenkeleg at jødane skal få eit nytt jordisk Tempel, på same måte som det er utenkeleg for Kyrkja at jødane skal få tilbake gamle Jerusalem og Israels land.

Ap. 11, 1-2. Som De skriver, om visar at det ikkje er antikrist tempel, men Guds tempel.

Takkar forresten for Dykkar israelvenskap.

Fint De skriver om Israel.

Min blogg: http://alkylmisten.wordpress.com/

Må Gud signe deg.

Riddarlegast.

mandag, 09 juli, 2007  
Blogger Geir said...

Til "Alkymisten": Tusen takk for din kommentar og dine sysnpunkter.
Ja, det er viktig at vi støtter det jødiske folk og velsigner dem.
Når det gjelder ditt spørsmål har jeg desverre ikke nok kunnskap til å kunne svare deg skikkelig på det. Jeg har imidlertid spurt Charles Hansen (han som jeg har referert talene fra) om dette og her er hans svar:

Jesu disipler skjønte at Israel trengte gjenreisning (Apg.1:6). Det skjønte også Jesu bror Jakob (Apg. 15:13-18). Denne gjenreisning ville ta sytti åruker dvs. 490 år ifølge (Dan. 9:24-27).
483 år av denne perioden er oppfylt i og med Kristi første komme (Dan. 9:26) 7 år står igjen før Israels frafall er legt og det er gjenreist av Herren (Dan. 9:27). Det er et opphold mellom den 69. og den 70. åruken. Det går fram av Gabriels ord til Daniel: "Inntil enden er det krig" (Dan. 9:26).
Av den grunn plasserer også Jesus den 70. åruken til endens tid. (Matt. 24:14-22). Denne siste uken vil innledes med en avtale.
Marian Eigeles har oversatt Dan. 9:27 slik fra grunnteksten: "Denne leder kommer til å inngå en sterk allianse/slutte med mange en pakt bygget på sterke garantier for en uke, men midt i uken kommer han til å stanse slakte- og gaveofringene, og på vederstyggelighetens vinger bringer han ødeleggelse (eller i en av bygningens (templets) fløyer bringer han ødeleggelsens vederstyggelighet) inntil ødeleggelsen kommer som fastsatt over ødeleggeren".
Det stadige offer skal altså erstattes av den ødeleggende styggedom (Dan. 12:10). Det synes logisk at han som innfører offerhandlingene, er den som avskaffer dem. Da skjønner vi
at Antikrist blir populær blant mange jøder (Joh. 5:43). De har jo
ikke ofret siden år 70. e.Kr. siden templet da ble ødelagt (Hos. 3:4).
En som gir grønt lys for gjenreisning av templet, vil bli sett på som en velgjører av mange jøder. Derfor vil trengselstidens tempel bli benevnt som Guds tempel (2.Tess. 2:4) og (Åp. 11:1-2).
Men dypest sett er det uttrykk for endetidens frafall, som bare Jesus kan innelukke ved sin gjenkomst til Oljeberget (Hos. 14:5). Da vil det virkelige Guds tempel med Guds herlighet bli reist i Jerusalem. Og det har Herren som byggmester (Sak. 6:12-15) og (Esek. 43:1-4).

tirsdag, 28 august, 2007  

Legg inn en kommentar

<< Home