27 august 2007

I profetisk lys

Første uka i mars var det en ny serie med bibeltimer i Vestfold om endetiden. De ble holdt av Charles Hansen, som er reisesekretær for Ordet og Israel. Jeg fortsetter her å gi et resymé fra disse møtene, da jeg mener det er mangel på slik forkynnelse i dag.
Hovedtemaene på disse møtene var "Menigheten-, Tempelet-, Antikrist-, Guds dommer-, Messias- og Israel i profetisk lys". Hvert av emnene ble behandlet i hvert sitt mø
te, og jeg var tilstede på alle untatt fredag kveld.
Da dette kun er spredte notater gjort under disse møtene, har jeg dessverre ikke noe inngående forklaringer til stikkordene, men dere får ta det som det er og heller bruke Bibelen til utfyllende informasjon.

Floyd Trulsen sang på møtet i Metodistkirken.

Metodistkirken Larvik, Søndag form. 4. Mars 2007.
”Messias i profetisk lys.”

Shalom!

Jesu ord, skriften, kan ikke gjøres ugyldig.

Salme 72,1-20
Av Salomo.
1 Gud, overlat din dom til kongen, gi kongesønnen rettferd fra deg!
2 Så skal han dømme ditt folk med rettferd, dine hjelpeløse med lov og rett.
3 Da skal fjellene gi folket fred og haugene rettferdighet.
4 Måtte kongen hjelpe de vergeløse i folket til å få sin rett.
Han skal berge de fattige og knuse den som undertrykker andre.
5 La ham leve fra slekt til slekt
så lenge sol og måne skinner.
6 Han skal være lik regnet som faller på nyslått eng, lik en regnskur som væter jorden.
7 I hans dager skal rettferd gro, og lykke og fred skal råde så lenge månen er til.
8 La ham herske fra hav til hav, fra Storelven til jordens ender.
9 De som bor i ørkenen, skal bøye seg for ham, hans fiender skal slikke støvet.
10 Konger fra Tarsis og fjerne kyster skal sende skatt til ham.
Kongene av Saba og Seba skal komme med sine gaver.
11 Ham skal alle konger hylle, alle folkeslag skal tjene ham.
12 For han berger de fattige som roper om hjelp, de arme som ingen hjelper har.
13 Han ynkes over småkårsfolk og redder de fattiges liv.
14 Han løser dem fra tvang og vold, deres liv er dyrebart i hans øyne.
15 Måtte kongen leve og få av Sabas gull!
Folk skal stadig be for ham og velsigne ham dagen lang.
16 La det være overflod av korn i landet, så det bølger over åsene.
La grøden være som Libanons skog og byer blomstre og bre seg som gresset på marken.
17 La hans navn bestå til evig tid; la det skyte friske skudd så lenge solen skinner.
Alle folk skal velsigne seg med det og prise ham lykkelig.
18 Lovet være Herren, Israels Gud, han som gjør under, han alene!
19 Hans herlige navn være evig lovet! Hele jorden er full av hans herlighet. Amen, amen.
20 Her slutter bønnene av David, Isais sønn.


Hans navn skal bli til evig tid. Han er i går og i dag, ja til evig tid den samme. Jesus ble født som konge. Han er både konge og kongesønn.
Gjennom fosterfaren Josef har han juridisk rett til å sitte på Davids trone. Gjennom sin mor Maria har han biologisk rett til det samme.
Guds rike er her på en åndelig måte nå, men det skal bli på en fysisk måte når Jesus er kommet tilbake. Det blir teokrati når Jesus er kommet tilbake. Det blir rettferdighet i verden.
Han er Kongenes Konge. Vi er kommet inn i det kongelige rike og har fått den kongelige gaven Den Hellige Ånd. Stor fred skal råde i tusenårsriket. Det blir forsmaken på evigheten.
Han kommer til jordens navle, midtpunktet i verden, Jerusalem. Alle konger i verden skal falle ned for Jesus. All verdens folk skal tilbe ham.

Etiketter: