11 mars 2010

Ordet og Israel i Vestfold 4

Herrens dag, den store og herlige
 Jostein Holm og Jan Wergeland sang i det siste møtet til Ordet og Israel denne gangen.
Herrens dag er overskriften over 3 av Charles sin bibeltimer i Vestfold denne uka. I Betania Larvik på søndag kveld den 7. mars tok han for seg "Herrens dag, den store og herlige". 
Han leste til innledning fra Ap.gj. 2, 19-20.
     19  Jeg lar varsler vise seg oppe på himmelen
           og tegn nede på jorden:
           blod, ild og røykskyer.
   
20  Solen skal forvandles til mørke
           og månen til blod
           før Herrens dag kommer, den store og strålende.


Shalom!

Det skal skje tegn på himmelen og på jorden. Det skal skje noe med skaperverket, det skal gjenskapes. Jakob, Peter og Johannes fikk se jesu herlighet på det hellige berget, Hermon. Matt. 17, 4.
Når Guds rike opprettes vil det naturlige og det guddommelige vere tilstede i Tusearsriket.
Guds rike opprettes på denne jord. Før vi roper skal svaret komme, det er i Tusenarsriket, ikke i nådens tid.

Israel skal bli et frelst folk, det er først og fremst Israel som går inn i riket som et frelst folk. Hedningene samles i Josafats dal. De skilles som sauer og geiter. De rettferdige skal arve riket. De hellige skal være konger på jorden.
Menigheten har ikke erstattet jødene, det blir et gjenfødt folk og et samlet folk. Hele landet blir tatt i bruk, jfr. landløftet. Vi som er frelst hører til den neste tidsalder (rikets tid). Det er bare rettferdige i Tusenarsriket. Lyteløst og salvet kan komme inn i riket.
Herligheten fra Gud skal dekke jorden. Verden trenger at Jesus oppretter sitt rike.

Her kan du høre den siste talen i triologien "Herrens dag":
"Herrens dag, den store og herlige"

Etiketter:

10 mars 2010

Ordet og Israel i Vestfold 3

Islam og Israel
 Charles Hansen på talerstolen i Granly Kirke (DELK) i Tønsberg
Herrens dag er overskriften over 3 av Charles sin bibeltimer i Vestfold denne uka. I Granly Kirke i Tønsberg på søndag formiddag den 7. mars, talte han derimot om Islam og Israel.
Han leste til innledning fra Salm.83, 1-19.
     1 En sang. En Asaf-salme.
   
 2 Gud, hold deg ikke i ro,
        vær ikke taus og stille, Gud!
   
 3 For se, dine fiender er i opprør,
        de som hater deg, løfter hodet.
   
 4 De legger lumske planer mot ditt folk,
        de rådslår sammen mot dem du verner:
   
 5 «Kom, la oss utslette dem som folk,
        så ingen lenger minnes Israels navn!»
   
 6 De holder råd og blir enige,
        så slutter de et forbund mot deg:
   
 7 de som bor i Edoms og Ismaels telt,
        moabittene og hagrittene,
   
 8 Gebal, Ammon og Amalek,
        filisterne og de som bor i Tyrus;
   
 9 selv Assur slutter seg til dem
        og låner sin arm til Lots sønner. Sela
   
10 Gjør med dem som med Midjan,
        med Sisera og Jabin ved Kisjon-bekken!
   
11 De ble utryddet ved En-Dor
        og ble til gjødsel på marken.
   
12 La det gå deres stormenn som Oreb og Se’eb,
        og alle deres fyrster som Sebah og Salmunna!
   
13 For de sier: «Vi vil ta Guds boliger i eie.»
   
14 Min Gud, la dem bli lik en virvlende tistel,
        lik halmstrå som fyker for vinden!
   
15 Som ilden brenner opp en skog,
        og flammene setter fjell i brann,
   
16 slik må du jage dem med ditt uvær
        og skremme dem med din storm.
   
17 La skamrødmen dekke deres ansikt, Herre,
        slik at de spør etter ditt navn.
   
18 La dem skjemmes og skremmes for alltid,
        la dem vanæres og gå til grunne!
   
19 Måtte de skjønne at du alene,
        du som har navnet Herren,
        er Den Høyeste over hele jorden.

Shalom!
Denne salmen er en profetisk salme av Asaf. Han ble kalt en seer.
Gud er ikke ferdig med Israel, Han har ikke forkastet sitt folk! Rom. 11,1
Muhammed ble født 570 år etter Kristus, og er grunnleggeren av islam.
Islam snakker om 3 folk: jøder, kristne og muslimer. De mener at jødene hadde Det Gamle Testamente, de kristne har Det Nye Testamente, mens muslimene har Koranen.
Islam bygger sin lære på de 5 søyler, trosbekjennelsen, bønnen, fasten, pilegrimsreisen og veldedigheten. De snakker om jesus som en profet. De tror ikke på korset og oppstandelsen, men at Allah rykket Jesus opp til himmele like før korsfestelsen.
Vi må komme inn til kjernen I Bibelen. Allah har ingen sønn er avslørende, for vår Gud har en sønn, Jesus Kristus.
Dette var bare noen korte stikkord, men her kan du høre hele talen (bortsett fra et par minutter i starten hvor han bl. leste den 83. salme):

Etiketter:

08 mars 2010

Ordet og Israel i Vestfold 2

Herrens veldes dag
Søskenparet Vigdis og Helge sang i møtet som ble holdt i Østre Kvelde Bedehus.
Her kan du høre et par av sangene:
"Hva intet øye ennå har sett"
"Hva jeg engang skal bli"
Herrens dag er overskriften over 3 av Charles sin bibeltimer i Vestfold denne uka. I Østre Kvelde Bedehus på lørdag kveld den 6. mars tok han for seg "Herrens veldes dag". 
Han leste til innledning fra Salm.110, 1-7.
     1 En Davids-salme.
        Herren sier til min herre:
        «Sett deg ved min høyre hånd
        til jeg får lagt dine fiender
        som skammel for dine føtter!»
   
 2 Fra Sion rekker Herren ut
        din mektige kongestav.
        Du skal herske blant dine fiender!
   
 3 Ditt folk møter villig fram
        den dagen du mønstrer din hær.
        I hellig skrud kommer din ungdom til deg
        som dugg ut av morgenrødens skjød.
   
 4 Herren har sverget og tar det ikke tilbake:
        «Du skal være prest til evig tid
        på Melkisedeks vis.»
   
 5 Herren er ved din høyre side,
        han knuser konger på sin vredes dag.
   
 6 Han dømmer folkeslagene
        – det er fullt av lik,
        høvdinger knuser han vidt over jord.
   
 7 Kongen drikker av bekken ved veien,
        derfor løfter han hodet høyt.
 
Shalom!
Herrens veldes dag overtar etter vredens dag, som varer i 7 år. Profetordet har et sentrum og det er Jesus Kristus. Han sitter ved Guds høyre hand, i kraft, makt og velde.
Daniel så en som lignet en menneskesønn. Det finnes et fulkomment menneske i himmelen, det er Jesus.

Jesus er fortsatt menneske I himmelen. Han sitter ved Guds høyre hånd, men han kommer igjen. Han kommer i makt og herlighet og hvert øye skal se han.
Jesus er både Davids sønn og Davids herre, fordi han er både hel gud og helt menneske.
Han kommer som herlighetens skrud. Han skal sitte på Davids trone i Jerusalem.
Jesus er salvet i jordan og kronet på korset, men det som mangler er innstalleringen på Sions berg.
Jødene og hedningene blir tilstede i Jerusalem når Jesus tar regjeringsmakten.
Jødene får ikke se Jesus for de sier at han er Messias. Det stilles da 2 vilkår: at de vender om fra synden og påkaller Hans navn. Hoseas 4 og Hoseas 5
Jesus skal føre fram et rettferdig folk p.g.a forløsningen i Jesus Kristus. Han vil fylle oss med liv og overflod. Jødene blir misjonærer i tusenårsriket. Gud kommer både med frelse og dom på Herrens dag.
Harmageddonslaget samler alle tropper på Herrens veldes dag. Sakarja 14 

Ikke alle hedninger går til angrep, men de blir innvitert av Jesus til Josafats dal.
Det blir avgjørelsens dag med Jesus på tronen som han er blitt anvist av Faderen. Noen på hans høyre side og noen på venstre side. De på høyre side skal arve riket som er beredt, d.e. Tusenarsriket.
Joel 3,16 Herre la dine mektige helter stige ned.
Hærene i himlen følger Jesus, de er kledt i hvit lin. Det er menigheten, død med han, ber med han, oppeist med han. Det er mulig å unnfly alt som skal skje her p.g.a. nåden
Vi møter han i luften og skal alltid være med Han. De hellige skal sette seg på troner. Vi er tonarvinger hos Herren.

Må ditt navn bli innskrevet i boken. Blodet er fremstild for Gud Fader i himmelen. Vi er under det dyrebare blodet. Israelfolket skal bli et frigjort folk, et frelst folk.  Salme 110 skal gå i oppfyllelse.
Her kan du høre talen til Charles Hansen:
"Herrens veldes dag"

Etiketter:

06 mars 2010

Ordet og Israel i Vestfold 1

Herrens vredes dag
Sangkoret GPS sang på det første møtet i denne møteuka med Ordet og Israel.
Her kan du høre et par av sangene:
"O, lyse morgen"
"Landet er himmelen"
Herrens dag er overskriften over 3 av Charles sin bibeltimer i Vestfold denne uka. I Betania Larvik på onsdag kveld den 3. mars tok han for seg "Herens vredes dag". 
Han leste til innledning fra Profeten Sefanja 1, 12-18.
    12 På den tid skal det skje
        at jeg gjennomsøker Jerusalem med lys og lykt
        og krever mennene der til regnskap,
        de som sitter stive
        over bermen av sin vin
        og sier med seg selv:
        «Herren gjør verken godt eller ondt.»
   
13 Deres eiendom skal plyndres,
        deres hus bli ødelagt.
        Bygger de hus, får de ikke bo i dem,
        planter de vingårder, får de ikke drikke av vinen.

   14 Nær er Herrens dag, den store;
        den er nær og kommer med hast!
        Hør, besk er Herrens dag,
        da roper krigeren høyt.
   
15 Den dagen er en vredens dag,
        en dag med nød og trengsel,
        en dag med storm og herjing,
        en dag med mulm og mørke,
        en dag med skyer og skodde,
   
16 en dag med hornlåt og hærrop
        mot de faste borger
        og mot de høye tårn.
   
17 Da vil jeg gjøre folk så redde
        at de går omkring som blinde,
        for de har syndet mot Herren.
        Deres blod skal kastes ut som avfall
        og deres kjøtt som møkk.
   
18 Deres sølv og gull
        kan ikke berge dem.
        På sin vredesdag skal Herren
        i sin brennende iver
        fortære hele jorden.
        For han gjør ende, ja, brå ende
        på alle som bor på jorden.


Jeg skal forsøke å gi et lite sesymé av innholdet i talen. Jeg gjorde også et opptak av talen som du kan høre på nederst i denne posten.

Shalom!
Bibelen varsler en verdensbrann men Gud vil redde det som reddes kan. Verden ligger i det onde og trenger frelse. Det er en som kan gjøre dette og det er Jesus Kristus.
Jesus leste I temlet og sa at "I dag er dette skriftens ord oppfylt" Es. 61
Gud har planer med skaperverket.Trengselen er begynnelsen av fødselsveene. Det skal bli slutt med denne tidsalder. Gud skal rydde opp i skaperverket. Det kommer en Herrens dag og det vil bli vrede fra Herren den dagen.
Israel ska gjore en avtle med Antikrist i begynnelsen av den 7-årspeioden som kommer.
Det kommer en ødelegger som vil forføre jødene. Jødene skjønner ikke at det er fullbrakt derfor lar de seg forføre. 
Denne slekt er født utenfor paradiset, derfor er vi alle syndere. Nå er det sesong for nåden, nå er nådens tid, frelsens dag. Nådesesongen blir avløst av vredesdagen. 7 av vredesskålene blir tømt i løpet av 7 år. Israelsfolket og hedningefolkene skal vere her i denne 7-årsperioden. Menigheten (de frelste) skal være i himmelen.
Helvete (Gehenna) er beredt for djevlen og hans engler. Menneskene trenger ikke komme dit for det er frelse å få. Paulus ble åpenbart at vi skulle bli opprykket. De utkalte er de som er frest, de skal unnslippe trengselen. Vi trenger ikke noen fallskjerm den dagen for vi skal opp der vi hører hjemme!
Herrens dag den store kommer med stor hast, mens den levende Guds menighet er samlet i himmelen. Det nok det som Jesus gjorde.  Gal 5,5
Men vi venter i Ånden, ved tro, på den rettferdigheten som er vårt håp. 
Skjulestedet som heter Sela (eller Petra) der skal de skjule seg på Herrens vredes dag. Ødeleggeren det er Antikrist. Israels eksistens er et bevis på at dette er Guds utvalgte folk.
Det blir er rest igjen av jødene, hele Israel skal bli frelst de som tror på ordet om Messias.
Herren elsker alle syndere. Det skal skje noe spesiellt både sør og nord og øst for Israel. Kom Jesus Kristus i hu midt i all virksomhet!

Ved å klikke på pila kan du lytte til talen av Charles Hansen:
"Herrens vredes dag"
(Talen kan lastes ned ved å klikke på tittelen)

Etiketter: