10 mars 2010

Ordet og Israel i Vestfold 3

Islam og Israel
 Charles Hansen på talerstolen i Granly Kirke (DELK) i Tønsberg
Herrens dag er overskriften over 3 av Charles sin bibeltimer i Vestfold denne uka. I Granly Kirke i Tønsberg på søndag formiddag den 7. mars, talte han derimot om Islam og Israel.
Han leste til innledning fra Salm.83, 1-19.
     1 En sang. En Asaf-salme.
   
 2 Gud, hold deg ikke i ro,
        vær ikke taus og stille, Gud!
   
 3 For se, dine fiender er i opprør,
        de som hater deg, løfter hodet.
   
 4 De legger lumske planer mot ditt folk,
        de rådslår sammen mot dem du verner:
   
 5 «Kom, la oss utslette dem som folk,
        så ingen lenger minnes Israels navn!»
   
 6 De holder råd og blir enige,
        så slutter de et forbund mot deg:
   
 7 de som bor i Edoms og Ismaels telt,
        moabittene og hagrittene,
   
 8 Gebal, Ammon og Amalek,
        filisterne og de som bor i Tyrus;
   
 9 selv Assur slutter seg til dem
        og låner sin arm til Lots sønner. Sela
   
10 Gjør med dem som med Midjan,
        med Sisera og Jabin ved Kisjon-bekken!
   
11 De ble utryddet ved En-Dor
        og ble til gjødsel på marken.
   
12 La det gå deres stormenn som Oreb og Se’eb,
        og alle deres fyrster som Sebah og Salmunna!
   
13 For de sier: «Vi vil ta Guds boliger i eie.»
   
14 Min Gud, la dem bli lik en virvlende tistel,
        lik halmstrå som fyker for vinden!
   
15 Som ilden brenner opp en skog,
        og flammene setter fjell i brann,
   
16 slik må du jage dem med ditt uvær
        og skremme dem med din storm.
   
17 La skamrødmen dekke deres ansikt, Herre,
        slik at de spør etter ditt navn.
   
18 La dem skjemmes og skremmes for alltid,
        la dem vanæres og gå til grunne!
   
19 Måtte de skjønne at du alene,
        du som har navnet Herren,
        er Den Høyeste over hele jorden.

Shalom!
Denne salmen er en profetisk salme av Asaf. Han ble kalt en seer.
Gud er ikke ferdig med Israel, Han har ikke forkastet sitt folk! Rom. 11,1
Muhammed ble født 570 år etter Kristus, og er grunnleggeren av islam.
Islam snakker om 3 folk: jøder, kristne og muslimer. De mener at jødene hadde Det Gamle Testamente, de kristne har Det Nye Testamente, mens muslimene har Koranen.
Islam bygger sin lære på de 5 søyler, trosbekjennelsen, bønnen, fasten, pilegrimsreisen og veldedigheten. De snakker om jesus som en profet. De tror ikke på korset og oppstandelsen, men at Allah rykket Jesus opp til himmele like før korsfestelsen.
Vi må komme inn til kjernen I Bibelen. Allah har ingen sønn er avslørende, for vår Gud har en sønn, Jesus Kristus.
Dette var bare noen korte stikkord, men her kan du høre hele talen (bortsett fra et par minutter i starten hvor han bl. leste den 83. salme):

Etiketter: